Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΝΕΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023

Ο Διοικητής του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ  (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων δειγμάτων ούρων, αίματος και ορού ελέγχων ντόπινγκ για τις ανάγκες του Ε.Ο.Κ.Α.Ν, και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 198.400,00€ (160.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eokan.gr/,  καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Το προς υπηρεσία είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85148000-8 Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και της σύμβασης και για (1) ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 0439.0000 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 198.400,00€. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€) ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη ΔιαδικτυακήΠύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Τετάρτη 19/07/2023 και ώρα 18:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:
Τετάρτη 19/07/2023 και ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
Πέμπτη 03/08/2023 και ώρα 18:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:
Παρασκευή 04/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
199248
ΑΔΑΜ Διακήρυξης:
23PROC013116222

Ο Διοικητής ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Λέων Γρηγόριος

Αρχεία Διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2.xml
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023

Ο Διοικητής του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων δειγμάτων ούρων, αίματος και ορού ελέγχων ντόπινγκ για τις ανάγκες του Ε.Ο.Κ.Α.Ν, και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 496.000,00€ (400.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eokan.gr/,  καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Το προς υπηρεσία είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85148000-8 Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και της σύμβασης και για (1) ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 0439.0000 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 111.600,00€ και για το οικονομικό έτος 2024 το ποσό των 384.400,00€. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη ΔιαδικτυακήΠύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Τρίτη 11/07/2023, ώρα 20:00 μ.μ.


Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:
Τρίτη 11/07/2023, ώρα 20:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
Πέμπτη 10/08/2023, ώρα 20:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:
Παρασκευή 18/08/2023, ώρα 11:00 π.μ.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
198154
ΑΔΑΜ Διακήρυξης:
23PROC013059833 


Ο Διοικητής ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Λέων Γρηγόριος

Αρχεία Διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2.xml
Nέο τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Οργανισμό
Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Σας γνωστοποιούμε ότι εφεξής, το νέο τηλεφωνικό κέντρο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., στο οποίο μπορείτε να καλείτε είναι το 2106832000. 

Ο υπάρχων αριθμός (2106834067), σύντομα θα τεθεί εκτός λειτουργίας.


Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών για το διαγωνισμό νέων δειγματοληπτών
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021

O E.O.KA.N. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αφορούν την πρόσκληση ενδιαφέροντος νέων δειγματοληπτών, είναι πλέον η Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ:

https://eokan.gr/deltiotypou/16


Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το διαγωνισμό δειγματοληπτών
Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για ενίσχυση του τμήματος δειγματοληπτών με 64 νέα στελέχη σε όλη την Ελλάδα, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, αλλά και απορίες στους ενδιαφερόμενους που ζητούν περισσότερα στοιχεία. Ακολουθούν οι πλέον συχνές ερωτήσεις που δέχεται ο Οργανισμός και οι απαντήσεις τους.


-Τι προσόντα πρέπει να διαθέτω, ώστε να καταθέσω αίτηση για τη θέση του δειγματολήπτη;

Για θέση βοηθού δειγματολήπτη, αρκεί πτυχίο οποιασδήποτε Τριτοβάθμιας Σχολής. Για θέση υπεύθυνου δειγματολήπτη, πρέπει να είσαι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις επιστήμες Υγείας, Χημείας, Βιοχημείας ή οτιδήποτε συναφές. Να οδηγείς αυτοκίνητο, να έχεις λευκό ποινικό μητρώο και τουλάχιστον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.

-Για ποιους λόγους αν και έχω τα προσόντα, δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος;

Δεν μπορείς αν είσαι εν ενεργεία αθλητής ή ήσουν τα τελευταία 3 χρόνια, αν έχεις σχέση εργασίας σε άλλο πόστο στον αθλητισμό ή είχες τα τελευταία 3 χρόνια και φυσικά αν έχει συγγενική σχέση με αθλητή.

 -Μπορώ να εργαστώ ως δειγματολήπτης αν είμαι δημόσιος υπάλληλος;

Φυσικά, αρκεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασής σου να έχεις προσκομίσει και τη σχετική άδεια.

-Τι δικαιολογητικά πρέπει να έχει ο φάκελός μου;

Πρώτα απ’ όλα την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία (θα τη βρεις στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχεις κανένα κώλυμα και φυσικά τα έγγραφα που πιστοποιούν τα προσόντα σου.

 -Τι διάρκεια θα έχει η σύμβαση και πώς θα αμείβομαι;

Η σύμβαση έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου και δύναται να ανανεωθεί. Η αμοιβή είναι ανά πράξη και υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής.

-Μέχρι πότε και που μπορώ να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου; Πρέπει να μένω στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας;

Στέλνεις τα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. (στην ιστοσελίδα www.eokan.gr θα βρεις τα στοιχεία) είτε με email στο eananiadou@eokan.gr έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022. Ο Οργανισμός ζητά δειγματολήπτες άνδρες και γυναίκες, σε όλη την Ελλάδα, όποτε μπορείς να βρεις τι ψάχνει στην περιοχή σου.

 Οι θέσεις δειγματοληπτών και βοηθών, είναι για άντρες και γυναίκες, σε όλη την Ελλάδα και αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

6

ΑΝΤΡΕΣ

2

4

9

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

7

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

13

ΑΝΤΡΕΣ

8

5

6

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

4

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

3

 

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

 

1

0

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

2

ΑΝΤΡΕΣ

1

1

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

1

 

1

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

4

ΑΝΤΡΕΣ

2

2

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

2

1

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

1

2

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

1

 

1

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

1

 


-Τι ακολουθεί μετά την επιλογή μου;

Αφού αξιολογηθεί το βιογραφικό σου, ακολουθεί η εκπαίδευση και στη συνέχεια η εξέταση. Οι λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

-Αν παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να έχω απορίες, που μπορώ να απευθυνθώ;

-Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να πάρεις στο τηλέφωνο 210 6834067 και ηλεκτρονικά στο eananiadou@eokan.gr

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι