Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοικητής του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες του Ε.Ο.Κ.Α.Ν, και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 86.944,00€

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eokan.gr/, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 63515000-2 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης για (1) ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου ή μέχρι παράδοσης του συνόλου των υπηρεσιών. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 0856.0000 σχετική πολυετή πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 0,01€ για το έτος 2024 με το ποσό των 86.943,99€. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των χιλίων εφτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (1.738,88€) ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:Παρασκευή 05/01/2024, ώρα 20:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:
Παρασκευή 05/01/2024, ώρα 20:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
Σάββατο 20/01/2024, ώρα 20:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:
Δευτέρα 22/01/2024 και ώρα 11:00 π.μ.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
285474
ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

24PROC014104185


Ο Διοικητής ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Λέων Γρηγόριος

Αρχεία Διαγωνισμού:

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

espd-request-v2.xml
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι